Carnavalsvereniging De Tuffelkeerlkes te De Lutte, hierna te noemen: De Tuffelkeerlkes, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Tuffelkeerlkes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voornoemde brengt met zich mee dat wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk het uitoefenen van uw hobby bij De Tuffelkeerlkes.

Het type persoonsgegevens die in ieder geval verwerkt worden zijn:

  • voor- en achternaam, voorletters,
  • adresgegevens,
  • IBAN-nummer,
  • geboortedatum en -plaats, telefoonnummer,
  • e-mailadres,
  • inschrijvingsdata en eventuele informatie over een eerder lidmaatschap.

De Tuffelkeerlkes gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers haar website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Uw persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de ledenadministratie en de mail over de activiteiten, de contributie en de historie van De Tuffelkeerlkes.

De Tuffelkeerlkes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar De Tuffelkeerlkes. De Tuffelkeerlkes zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Voor wat betreft het foto- en videomateriaal geldt hiervoor genoemde eveneens. Deze foto’s/video’s zullen enkel worden gebruikt voor het doel de uitoefening van de hobby en de daarbij behorende activiteiten.

In alle gevallen hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Wij zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij wijzen u erop dat wij deze rechten respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Iedereen heeft het recht om de opgeslagen informatie in te zien.

Overigens verwachten wij van onze leden dat zij ook zelf rekening houden met de privacy van andere leden.

Bij vragen, verzoeken om verwijdering van foto’s en/of videomateriaal of klachten s.v.p. contact opnemen met het bestuur.

Hiertoe kunt u een email sturen aan

Bestuur C.V. De Tuffelkeerlkes